Tin tức sự kiện

Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Thông báo kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư khóa IX về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản

02/06/2017
Vừa qua, sau khi nghe Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư khóa IX về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản (Tờ trình số 32-TTr/BTGTW, ngày 22/9/2016) và ý kiến của các cơ quan liên quan, Ban Bí thư kết luận: Đánh giá sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42, hoạt động xuất bản đã có nhiều chuyển biến tích cực, giữ được định hướng chính trị, thích ứng với cơ chế thị trường, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đọc của nhân dân, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động xuất bản có nhiều đổi mới, kịp thời khắc phục một số hạn chế, bất cập trong thực tiễn hoạt động xuất bản.

            Tuy nhiên, hoạt động xuất bản còn bộc lộ nhiều khuyết điểm, yếu kém: Chưa đạt chỉ tiêu về số lượng bản sách/người /năm như Chỉ thị đề ra; số tác phẩm có giá trị chiếm tỉ lệ chưa cao, một số hạn chế chậm khắc phục. Năng lực, quy mô, trình độ của các nhà xuất bản còn nhiều hạn chế, mô hình tổ chức chưa phù hợp. Công tác chỉ đạo, quảnh lý nhà nước về xuất bản trên một số mặt chưa hiệu quả, nhất là quản lý xuất bản điện tử có nhiều bất cập, hạn chế. Nhiều cơ quan chủ quản chưa quản lý chặt chẽ, có hiệu lực, hiệu quả nhà xuất bản trực thuộc.

          Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trên là do một số cơ quan chỉ đạo, quản lý chưa nhận thức đúng về vị trí, vai trò, tính đặc thù của hoạt động xuất bản, chưa có giải pháp phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất bản phát triển. Công tác quản lý chưa được triển khai đồng bộ, chưa có cơ chế chính sách phù hợp.

          Bên cạnh đó, Ban Bí thư cũng đã đưa ra các yêu cầu đối với các cơ quan có liên quan để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 42. Đặc biệt đối với các nhà xuất bản cần bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của lãnh đạo, biên tập viên nhà xuất bản; phát huy vai trò, chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị-xã hội trong nhà xuât bản. Kiện toàn tổ chức, hoàn thiện quy chế hoạt động trong đơn vị, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng vị trí công tác, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường quản lý liên kết, hoạt động của văn phòng đại diện, phát triển xuất bản điện tử.

(Nguồn tin: nhà xuất bản)

Thứ 6, Ngày 18 tháng 1 năm 2019
05:03:20 AM