Tin tức sự kiện

Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

06/07/2021
Sáng ngày 29/6/2021, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức: “Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ năm: Kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021”. Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị, cùng với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khu vực Miền bắc, bốn đồng chí ủy viên Ban Chấp hành tại Khánh Hòa, Lâm Đồng và Thành Phố Hồ Chí Minh tham dự theo hình thức trực tuyến.


Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu khai mạc Hội nghị

Sau phần khai mạc Hội nghị của đồng chí Châu Văn Minh là phần trình bày dự thảo Báo cáo kết quả công tác đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng ủy của đồng chí Phạm Tuấn Huy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Dự thảo báo cáo đã nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các cấp ủy trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác xây dựng đảng; công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo các đoàn thể quần chúng.

Tiếp theo là phần trình bày Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương của đồng chí Lê Trường Giang, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Dự thảo Báo cáo tại Hội nghị đã được các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến. 100% đại biểu đồng ý thông qua dự thảo Báo cáo kết quả công tác đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ năm.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao sự tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí cũng đề nghị từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục phát huy, tập trung, sâu sát hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn nhiều khó khăn, thách thức.

https://vast.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/so-ket-cong-tac-%C4%91ang-6-thang-%C4%91au-nam-nhiem-vu-trong-tam-6-thang-cuoi-nam-2021-20027-428.html

(Nguồn tin: Vast.gov.vn)

Chủ nhật, Ngày 25 tháng 9 năm 2022
10:21:49 PM