Tin tức sự kiện

Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Những bước tiến mới trong xuất bản Tạp chí Khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

28/06/2021
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hiện đang quản lý, tổ chức xuất bản 12 Tạp chí Khoa học thuộc các lĩnh vực Khoa học tự nhiên. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các tạp chí nhận được kết quả đánh giá cao từ các hệ thống trích dẫn uy tín trên thế giới. Đối với 05 Tạp chí thuộc hệ thống Web of Science, Scopus và các hệ thống khác, kết quả đánh giá năm 2020 tăng rõ rệt so với năm 2019, cụ thể:

Triển khai Dự án “Nâng cao chất lượng tạp chí theo các tiêu chuẩn quốc tế giai đoạn 2021-2025” bắt đầu cho 07 tạp chí bao gồm Vietnam Journal of Science and Technology, Communications in Physics, Vietnam Journal of Computer Science and Cybernetics, Vietnam Journal of Mechanics, Academia Journal of Biology, Tạp chí Công nghệ Sinh học, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển.

Đến nay năm 2021, Viện Hàn lâm có 5 tạp chí có uy tín trên thế giới (tạp chí Quốc tế), đây là những tạp chí được Hệ thống trích đẫn uy tín, được đánh giá cao theo thông tin dưới đây:

Tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, những chỉ số đánh giá năm 2020 từ thống kê trích dẫn của các hệ thống: (a) Scopus với CiteScore = 4,8 tính từ 1.437 lượt trích dẫn trên tổng số 298 bài báo đã xuất bản trong 4 năm  từ 2017 đến 2020; SNIP = 0,985; CiteScoreTracker = 3,2 tính cho 06 tháng đầu năm 2021 (https://www.scopus.com/sourceid/21100286862), (b) SCImago với H-index = 40; chất lượng tạp chí đạt Q2; SJR = 0,476.

Tạp chí Vietnam Journal of Mathematics năm 2020 thuộc danh sách các tạp chí Q2 và theo đánh giá của hệ thống Scopus có SJR = 0,443; SNIP = 0,828 và H-index = 13 (https://www.resurchify.com/impact/details/21100286934).

Theo thống kê của hệ thống Scopus thì kết quả đánh giá cho tạp chí Acta Mathematica Vietnamica năm 2020 như sau: H-index = 12, SJR = 0,388; tạp chí thuộc Q3 (https://academic-accelerator.com/Impact-Factor-IF/Acta-Mathematica-Vietnamica).

Tạp chí Vietnam Journal of Earth Sciences, ngày 11/5/2021 đã có tên trong danh mục của Scopus. Hiện nay, Tạp chí có chỉ số CiteScore là 0,7.

Tạp chí Vietnam Journal of Chemistry (VJC), ngày 8/3/2021, Tạp chí Hóa học nhận được thư chấp nhận của Hệ thống Compendex. Ngày 11/5/2021, VJC chính thức có tên trên hệ thống Scopus. Vì được chỉ mục đồng thời trong hai hệ thống uy tín là WoS và Scopus nên năm 2020 tỷ lệ trích dẫn tăng 119% so với năm 2019 cho thấy Tạp chí đã ngày càng thu hút được sự quan tâm của các nhà khoa học.


Hình ảnh 5 cuốn tạp chí

Dựa trên kết quả đánh giá mà Quốc tế đã công nhận, uy tín cao về chất lượng khoa học của các tạp chí, một số Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đã áp dụng nâng điểm chuẩn cho các bài báo đăng trên các tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khi tính điểm công trình công bố khoa học trong quá trình xét hồ sơ của các ứng viên Giáo sư và Phó giáo sư.

Trong 6 tháng đầu năm 2021 các tạp chí đã thực hiện xuất bản đúng tiến độ, bám sát mục tiêu đề ra cả về số lượng và chất lượng, hoàn thiện công tác bổ nhiệm mới/bổ nhiệm lại các vị trí lãnh đạo và Hội đồng biên tập nhiệm kì mới (2021-2025). Phản biện là các chuyên gia đầu ngành của Việt Nam và thế giới nên chất lượng các bài báo kiểm duyệt chặt chẽ và được giới chuyên môn đánh giá cao. Chất lượng tiếng Anh được đảm bảo,…

Việt Nam hiện nay có 07 Tạp chí được chỉ mục trong hệ thống Web of Science và 06 Tạp chí chỉ mục trong hệ thống Scopus, trong đó Viện Hàn lâm có 5 tạp chí thuộc danh sách trong cả 2 hệ thống trích dẫn WoS và Scopus.

(Nguồn tin: nhà xuất bản)

Chủ nhật, Ngày 25 tháng 9 năm 2022
09:03:45 PM