Tin tức sự kiện

Hội nghị Giao ban công tác xuất bản 6 tháng đầu năm 2015

22/07/2015
Ngày 16/7/2015, tại Nghệ An đã diễn ra Hội nghị Giao ban công tác xuất bản 6 tháng đầu năm 2015. Trong bối cảnh suy thoái kinh tế khó khăn hiện nay, nhưng với sự nỗ lực của các cơ quan, sự quan tâm chỉ đạo của Ban tuyên giáo TW, Bộ Thông tin và Truyền thông, sự chỉ đạo sâu sát của các cơ quan chủ quản, toàn ngành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh v.v…


Tại Hội nghị, báo cáo công tác xuất bản 6 tháng đầu năm 2015 của Cục Xuất bản, In và Phát hành đưa ra một số số liệu cơ bản về hoạt động của toàn Ngành xuất bản: Đăng ký xuất bản: 46.577 cuốn (tăng 123% so với cùng kì 2014); tổng số xuất bản phẩm nộp lưu chiểu tính đến hết 30/6/2015 là: 11.964 cuốn với 104,090 triệu bản (giảm 7,3% về cuốn; giảm 46,2% về bản so với cùng kỳ năm 2014) trong đó sách: 11.812 cuốn với 103,087 triệu bản (giảm 5,1% về cuốn; giảm 44,6% về bản so với cùng kỳ 2014); tài liệu không kinh doanh: 36 cuốn với 110.000 bản (giảm 3,3% về cuốn; giảm 74,7% về bản so với cùng kì 2014); các xuất bản phẩm khác (tranh, ảnh, bản đồ…): 116 xuất bản phẩm với 893.000 bản (giảm 71,7% về cuốn; giảm 87,1% về bản so với cùng kỳ 2014). Trong công tác quản lý nhà nước, đã xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng các cơ chế, chính sách theo chức năng quản lý của nhà nước v.v…

 Bên cạnh những thành tựu, kết quả đáng ghi nhận đã đạt được trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành, công tác quản lý nhà nước, hội nghị đã chỉ ra những thuận lợi - khó khăn, những tồn tại, hạn chế, cần được nghiêm túc nhìn nhận để khắc phục như: về đăng ký xuất bản; thực hiện xuất bản; lưu chiểu xuất bản phẩm; nội dung xuất bản phẩm,v.v…

Cũng tại đây, Hội nghị đã đưa ra phương hướng, kế hoạch triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.

- Đối với các nhà xuất bản cần tập trung hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ còn lại của năm 2015, chủ động mở rộng đầu tư, khai thác bản thảo; xây dựng quy trình biên tập, quy trình xuất bản và liên kết theo đúng quy định, tránh các sai sót, vi phạm pháp luật về xuất bản; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đọi ngũ biên tập và cán bộ quản lý nhà xuất bản đáp ứng nhu cầu phát triển của hoạt động xuất bản,v.v…

- Đối với cơ quan chủ quản, cần phải tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan chức năng trong việc thẩm định nội dung xuất bản phẩm và kiểm tra, giám sát hoạt động nhà xuất bản theo Luật Xuất bản và các quy định pháp luật liên quan. Đặc biệt với cơ quan quản lý nhà nước cần đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng cơ chế chính sách phat triển, công tác chỉ đạo điều hành, công tác phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan.

 Đồng chí Trần Văn Sắc, Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ đã tham gia Hội nghị này./.

(Nguồn tin: nhà xuất bản)

Chủ nhật, Ngày 19 tháng 5 năm 2019
03:54:35 PM