Sách tài nguyên TN & MT Việt Nam

Xung đột môi trường ở Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới và các giải pháp phát triển bền vững

Tác giả: Lê Ngọc Thanh
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 256
Năm xuất bản: 2018
Kích thước: 16x24
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: 135,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Danh mục bảng

Danh mục hình

Danh mục thuật ngữ viết tắt

Mở đầu

Phần thứ nhất. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUNG ĐỘT MÔI TRƯỜNG

Chương 1. MÔI TRƯỜNG VÀ XUNG ĐỘT MÔI TRƯỜNG

1.1. Khái niệm môi trường

1.2. Khái niệm xung đột môi trường

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ XUNG ĐỘT MÔI TRƯỜNG VÙNG TÂY NGUYÊN

2.1. Phương pháp luận

2.2. Các tiếp cận nghiên cứu

2.3. Phương pháp và nội dung nghiên cứu

Phần thứ hai. XUNG ĐỘT MÔI TRƯỜNG Ở TÂY NGUYÊN TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Chương 3. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÙNG TÂY NGUYÊN

3.1. Vị trí địa lý và đặc điểm KT-XH

3.2. Những vấn đề môi trường bức xúc

Chương 4. CÁC XUNG ĐỘT MÔI TRƯỜNG CHỦ YẾU Ở TÂY NGUYÊN TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

4.1. Các XĐMT trong quản lý, khai thác, sử dụng TNTN

4.2. Phân loại xung đột môi trường

Chương 5. NGUYÊN NHÂN VÀ HỆ QUẢ XUNG ĐỘT MÔI TRƯỜNG

5.1. Nguyên nhân dẫn đến XĐMT

5.2. Hệ quả XĐMT

5.3. Dự báo xu thế biến đổi XĐMT

Chương 6. CÁC GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG TÂY NGUYÊN

6.1. Khung chính sách quản lý XĐMT

6.2. Các chính sách quản lý môi trường nhằm hạn chế, giảm nhẹ XĐMT

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Thứ 3, Ngày 21 tháng 1 năm 2020
07:30:40 PM