Sách Đại học và sau đại học

NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

Tác giả: Nguyễn Hồng Phương
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 256
Năm xuất bản: 41966
Kích thước: 16x24
Hình thức: Bìa mềm
Giá bìa: 126,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

MỤC LỤC

Phần I. LÝ THUYẾT CƠ SỞ DỮ LIỆU
Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU
 I. Lịch sử phát triển của cơ sở dữ liệu
 II. Khái niệm về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 III. Các mô hình quản trị cơ sở dữ liệu
 IV. Ứng dụng của các hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Chương 2. CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
 I. Hiện trạng quản lý dữ liệu
 II. Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu khoa học công nghệ
 III. Vai trò và ưu thế của cơ sở dữ liệu
Chương 3. QUẢN LÝ CÁC THÔNG TIN DỮ LIỆU
 I. Khái niệm thông tin dữ liệu
 II. Ưu điểm của thông tin dữ liệu
 III. Thư mục thông tin dữ liệu
 IV. Khuôn dạng chuẩn trao đổi thông tin dữ liệu
 V. Công cụ quản lý thông tin dữ liệu
Chương 4. QUẢN LÝ CÁC DỮ LIỆU THỰC
 I. Khái niệm dữ liệu thực
 II. Cơ sở dữ liệu quan hệ
 III. Thiết kế cơ sở dữ liệu
 IV. Quản lý các cơ sở dữ liệu
Chương 5. QUẢN LÝ CÁC DỮ LIỆU KHÔNG GIAN
 I. Các dữ liệu địa lý
 II. Khuôn dạng dữ liệu không gian: véc tơ và rátxtơ
 III. Quản lý các dữ liệu không gian trong hệ thống thông tin địa lý
 IV. Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu GIS
Chương 6. CÁC ỨNG DỤNG NÂNG CAO
 I. Hệ thống hỗ trợ ra quyết định
 II. Đưa cơ sở dữ liệu đồ họa lên Internet
Phần II
A. THỰC HÀNH XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ BẰNG MICROSOFT ACCESS
 Bài tập 1. Giới thiệu Microsoft Access
 Bài tập 2. Làm việc với các bảng
 Bài tập 3. Tạo các quan hệ
 Bài tập 4. Sử dụng công cụ tra vấn
 Bài tập 5. Tra vấn bằng ngôn ngữ cấu trúc (SQL)
 Bài tập 6. Làm việc với các biểu mẫu
 Bài tập 7. Làm việc với các biểu mẫu phụ
Phần II
B. THỰC HÀNH XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIS BẰNG PHẦN MỀM ARCVIEW GIS
 Bài tập 1. Làm quen với phần mềm ArcView GIS
 Bài tập 2. Xây dựng các lớp thông tin bản đồ
 Bài tập 3. Sử dụng công cụ tạo lập chú giải
 Bài tập 4. Thêm bảng và chỉnh sửa bảng
 Bài tập 5. Tạo và chỉnh sửa các shapefile
 Bài tập 6. Tạo bản vẽ trang trí
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Thứ 7, Ngày 20 tháng 1 năm 2018
04:40:06 AM