Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Journal of Computer Science and Cybernetics

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
- Tên Tạp chí: TẠP CHÍ TIN HỌC VÀ ĐIỀU KHIỂN HỌC – JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND CYBERNETICS
- Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt và tiếng Anh
- Số lượng: 4 số/năm
- Chỉ số ISSN: 1813-9663
- Danh sách Hội đồng Biên tập tạp chí (Nhiệm kỳ: 2011-2015)
- Phương thức phát hành: Qua Bưu điện - Trụ sở: tầng 1, A16, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Website: http://vjs.ac.vn/index.php/jcc
Năm 2022
Journal of Computer Science and CyberNetics - Số 4
Giá bán:
55,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Journal of Computer Science and CyberNetics - Số 3
Giá bán:
55,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Journal of Computer Science and CyberNetics - Số 2
Giá bán:
55,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Journal of Computer Science and CyberNetics - Số 1
Giá bán:
55,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2021
Journal of Computer Science and CyberNetics - Số 4
Giá bán:
55,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Journal of Computer Science and CyberNetics - Số 3
Giá bán:
55,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Journal of Computer Science and CyberNetics - Số 2
Giá bán:
55,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Journal of Computer Science and CyberNetics - Số 1
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2020
Journal of Computer Science and CyberNetics - Số 4
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Journal of Computer Science and CyberNetics - Số 3
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Journal of Computer Science and CyberNetics - Số 2
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Journal of Computer Science and CyberNetics - Số 1
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2019
Journal of Computer Science and CyberNetics - Số 4
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Journal of Computer Science and CyberNetics - Số 3
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Journal of Computer Science and CyberNetics - Số 2
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2018
Journal of Computer Science and CyberNetics - Số 4
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Journal of Computer Science and CyberNetics - Số 3
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Journal of Computer Science and CyberNetics - Số 2
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Journal of Computer Science and CyberNetics - Số 1
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2017
Journal of Computer Science and CyberNetics - Số Số 1
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Journal of Computer Science and CyberNetics - Số 4
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Journal of Computer Science and CyberNetics - Số 2
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2015
Journal of Computer Science and CyberNetics - Số 4
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Journal of Computer Science and CyberNetics - Số 3
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Journal of Computer Science and CyberNetics - Số 2
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Journal of Computer Science and CyberNetics - Số 1
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2014
Journal of Computer Science and CyberNetics - Số 4
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Journal of Computer Science and CyberNetics - Số 3
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Journal of Computer Science and CyberNetics - Số 2
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Journal of Computer Science and CyberNetics - Số 1
Giá bán:
35,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Thứ 7, Ngày 3 tháng 6 năm 2023
07:56:39 AM