Sách biển và công nghệ biển

Nghiên cứu biến dạng đứt gãy

Tác giả: Phan Trọng Trinh
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 400
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 16x24
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

 MỤC LỤC

Trang

LỜI GIỚI THIỆU

3

MỤC LỤC

5

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

11

MỞ ĐẦU

15

Chương 1. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

19

1.1. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU

19

1.2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

42

2.2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA TẦNG

97

2.3. CÁC THÀNH TẠO MAGMA

105

2.4. CẤU TRÚC VÀ ĐỨT GÃY

109

Chương 3. KIẾN TẠO PLEISTOCEN MUỘN KHU VỰC
NINH THUẬN VÀ LÂN CẬN

135

3.1. KHÁI QUÁT KIẾN TẠO KHU VỰC

135

3.2. KIẾN TẠO PLEISTOCEN TRÊN ĐẤT LIỀN

165

3.3. KIẾN TẠO PLEISTOCEN TRÊN BIỂN

203

Chương 4. CHUYỂN ĐỘNG KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI

283

4.1. LƯỚI GPS PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU ĐỨT GÃY
HOẠT ĐỘNG

283

4.2. LƯỚI GPS PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ GRADIENT

293

Chương 5. GRADIENT KIẾN TẠO

321

5.1. ĐÁNH GIÁ GRADIENT KIẾN TẠO PLEISTOCEN
TỪ TÀI LIỆU ĐỊA CHẤT - ĐỊA MẠO - ĐỊA CHẤN

321

5.2. VẬN TỐC BIẾN DẠNG

333

KẾT LUẬN

355

TÀI LIỆU THAM KHẢO

359

PHỤ LỤC ẢNH

383

Thứ 7, Ngày 20 tháng 1 năm 2018
04:40:38 AM