Sách biển và công nghệ biển

Lớp thân mềm 2 mảnh vỏ

Tác giả: Đỗ Công Thung
Tình trạng: Hết hàng
Số trang: 260
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 16x24
Hình thức: Bìa cứng

Giới thiệu

MỤC LỤC

 

Trang

LỜI GIỚI THIỆU

3

MỤC LỤC

5

LỜI NÓI ĐẦU

13

Chương 1. HỆ THỐNG PHÂN LOẠI LỚP THẦN MỀM HAI MẢNH VỎ (BIVALVIA) 

15

1.1. Lớp phụ mang trước - Protobranchia

15

1.2. Lớp phụ dạng cánh - Pteriomorphia

16

1.3. Lớp phụ răng cổ - Paleoheterodonta

18

1.4. Lớp phụ răng khác - Heterodonta

19

1.5. Lớp phụ không răng hoặc dị thường - Anomalodesmata

23

Chương 2. TỔNG QUAN NHÓM ĐỘNG VẬT THÂN MỀM HAI MẢNH VỎ BIỂN VIỆT NAM

25

2.1. Tình hình nghiên cứu

25

2.2. Đặc điểm hình thái phân loại

26

2.3. Phân bố

33

2.4. Giá trị kinh tế   

33

Chương 3. PHÂN LOẠI THÂN MỀM HAI MẢNH VỎ (BIVALVIA) CHỦ YẾU Ở BIỂN VIỆT NAM

39

3.1. Khoá phân loại các họ thân mềm hai mảnh vỏ (Bivalvia)

39

3.2. Một số họ Thân mềm Hai mảnh vỏ (Bivalvia) kinh tế chủ yếu ở biển
Việt Nam

49

 TÀI LIỆU THAM KHẢO

251

PHỤ LỤC ẢNH

255

Thứ 4, Ngày 20 tháng 10 năm 2021
09:14:55 PM