Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Vietnam Journal of Mathematics

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Tên tạp chí: VIETNAM JOURNAL OF MATHEMATICS

- Xuất bản: 3 tháng/1 số

- Mã tạp chí: ISSN 0866-7179

- Hội đồng biên tập: Danh sách hội đồng biên tập tạp chí Vietnam Journal of Mathematics (Nhiệm kỳ: 2011-2015)

- Phạm vi phát hành: Trong nước và quốc tế.

Website: http://www.math.ac.vn/publications/vjm/

Năm 2022
Vietnam Journal of Mathematics - Số 4
Giá bán:
70,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Mathematics - Số 3
Giá bán:
70,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Mathematics - Số 2
Giá bán:
70,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Mathematics - Số 1
Giá bán:
70,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2021
Vietnam Journal of Mathematics - Số 4
Giá bán:
70,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Mathematics - Số 3
Giá bán:
70,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Mathematics - Số 2
Giá bán:
70,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Mathematics - Số 1
Giá bán:
VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2020
Vietnam Journal of Mathematics - Số 4
Giá bán:
55,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Mathematics - Số 3
Giá bán:
55,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Mathematics - Số 2
Giá bán:
55,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2019
Vietnam Journal of Mathematics - Số 4
Giá bán:
55,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Mathematics - Số 3
Giá bán:
55,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Mathematics - Số 2
Giá bán:
55,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Mathematics - Số 1
Giá bán:
55,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2018
Vietnam Journal of Mathematics - Số 4
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Mathematics - Số 3
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Mathematics - Số 2
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Mathematics - Số 1
Giá bán:
30,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2017
Vietnam Journal of Mathematics - Số 4
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Mathematics - Số 3
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Mathematics - Số 1-2
Giá bán:
40,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2015
Vietnam Journal of Mathematics - Số 4
Giá bán:
35,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Mathematics - Số 3
Giá bán:
35,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Mathematics - Số 2
Giá bán:
50,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Mathematics - Số 1
Giá bán:
50,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Năm 2014
Vietnam Journal of Mathematics - Số 4
Giá bán:
35,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Mathematics - Số 3
Giá bán:
35,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Mathematics - Số 2
Giá bán:
35,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Vietnam Journal of Mathematics - Số 1
Giá bán:
35,000 VNĐ
Mua ấn phẩm
Thứ hai, Ngày 25 tháng 9 năm 2023
01:03:38 AM