Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

CHỨC NĂNG-NHIỆM VỤ

- Nhà xuất bản có chức năng xuất bản và phổ biến các xuất bản phẩm khoa học và công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, của các nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài.

- Xuất bản và phát hành các tài liệu, ấn phẩm thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ theo các quy định của pháp luật.

- Liên kết và phối hợp với các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các nhà xuất bản trong hoạt động xuất bản. In, phát hành các ấn phẩm theo quy định của pháp luật. Thực hiện hợp tác quốc tế về công tác xuất bản.

- Nghiên cứu, khảo sát nhu cầu xã hội về các tài liệu khoa học và công nghệ; tổ chức và tham gia việc quảng bá, phổ biến và nâng cao hiệu quả sử dụng tài liệu khoa học và công nghệ trong xã hội.

- Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động biên tập và xuất bản.

(Nguồn tin: Nhà xuất bản KHTN&CN)

Thứ hai, Ngày 18 tháng 1 năm 2021
01:43:44 PM