Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

CƠ CẤU TỔ CHỨC

19/02/2021

BAN LÃNH ĐẠO

 • Giám đốc - Tổng Biên tập: ThS. CVC. Phạm Thị Hiếu
  Email: pthieu@vap.vast.vn
 • Phó Giám đốc: TS. CVC. Đoàn Thị Yến Oanh
  Email: dtyoanh@vap.vast.vn

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 1. Phòng Quản lý tổng hợp
  - ĐT: +84- 24.22149041
  - Trưởng phòng: Bà Vũ Thị Nga (DĐ: +84- 973026850)
 2. Phòng Biên tập tư liệu xuất bản
  - ĐT: +84- 24.37917148
  - Trưởng phòng: Bà Lê Phi Loan (DĐ: +84- 904752058)
 3. Phòng Công nghệ xuất bản
  - ĐT: +84- 24.22149038
 4. Phòng Phát hành và Tiếp thị
  - ĐT: +84- 24.22149040
  - Trưởng phòng: Bà Lê Thị Mến (DĐ: +84- 983151650)
 5. Phòng Tạp chí khoa học
  - Trưởng phòng: Ông Nguyễn Xuân Giao (DĐ: +84- 904141792)

Lực lượng cán bộ
Tổng số: 27
- Số biên chế: 26
- Số hợp đồng: 03
Trong đó:
+ Tiến sĩ: 02
+Thạc sĩ: 11
+ Cử nhân: 13
+ Khác: 01

(Nguồn tin: nhà xuất bản)

Thứ 4, Ngày 20 tháng 10 năm 2021
08:49:52 PM