Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

19/02/2021
- Nhà xuất bản có chức năng xuất bản và phổ biến các xuất bản phẩm khoa học và công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, của các nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài.

A. Chức năng: Giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) về hoạt động xuất bản, phổ biến các ấn phẩm khoa học và công nghệ.

B. Nhiệm vụ

  1. Quản lý các tạp chí khoa học và công nghệ thuộc Viện Hàn lâm; xuất bản và phát hành các tài liệu, ấn phẩm dạng sách thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.
  2. Nghiên cứu, khảo sát nhu cầu xã hội về các tài liệu khoa học và công nghệ; tổ chức và tham gia quảng bá, phổ biến và nâng cao hiệu quả sử dụng tài liệu khoa học và công nghệ trong xã hội.
  3. Thực hiện một số quyền hạn cụ thể về đại diện quyền tác giả theo quy định của pháp luật.
  4. Tư vấn, dịch vụ về lĩnh vực xuất bản theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.
  5. Tham gia vào công tác nghiên cứu, đào tạo cán bộ thuộc lĩnh vực xuất bản.
  6. Hợp tác quốc tế về công tác xuất bản theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.
  7. Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.
  8. Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước.
  9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm giao.

(Nguồn tin: Nhà xuất bản KHTN&CN)

Thứ 4, Ngày 20 tháng 10 năm 2021
07:46:50 PM