Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ (FUNCTIONS - ACTIVITIES)

19/02/2021
- Nhà xuất bản có chức năng xuất bản và phổ biến các xuất bản phẩm khoa học và công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, của các nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài.
Thứ 7, Ngày 3 tháng 6 năm 2023
09:19:02 AM