Bộ sách tham khảo

Sách nhà nước đặt hàng

Sách liên kết

Thống kê

Bộ sách chuyên khảo

Công nghệ vi sinh

Tác giả: Lương Đức Phẩm
Tình trạng: Còn hàng
Số trang: 300
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 16x24
Hình thức: Bìa cứng
Giá bìa: 175,000 VNĐ
Mua ấn phẩm

Giới thiệu

MỤC LỤC

 

Trang

LỜI GIỚI THIỆU

 

MỤC LỤC

3

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

13

LỜI TÁC GIẢ

15

PHẦN THỨ NHẤT

CƠ SỞ VÀ CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA
CÔNG NGHỆ VI SINH

17

Chương 1. NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ VI SINH

19

Chương 2. TUYỂN CHỌN VÀ BẢO QUẢN GIỐNG
VI SINH VẬT

35

Chương 3. DINH DƯỠNG VÀ MÔI TRƯỜNG
NUÔI CẤY VI SINH VẬT

57


Chương 4. ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH NUÔI CẤY VI SINH VẬT

77

Chương 5. NHỮNG VẤN ĐỀ KỸ THUẬT VÀ MỘT SỐ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CHỦ YẾU

97

PHẦN THỨ HAI

CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG NGHỆ VI SINH VẬT

139

Chương 6. SINH KHỐI VI SINH VẬT

141

Chương 7. CHẾ PHẨM VI SINH VẬT DÙNG TRONG TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

159

Chương 8. NHỮNG SẢN PHẨM LÊN MEN RƯỢU

193

Chương 9. CÁC CHẾ PHẨM ENZYM

231

Chương 10. AXIT HỮU CƠ

259


Chương 11. CÁC AXIT AMIN VÀ VITAMIN

293

A.

CÁC AXIT AMIN

293

B.

CÁC VITAMIN

316

Chương 12. CÁC CHẤT KHÁNG SINH, VACXIN, INSULIN VÀ INTERFERON

327

A.

CÁC CHẤT KHÁNG SINH

327

B.

VACXIN (Vaccine)

339

C.

INSULIN

343

D.

INTERFERON (viết tắt là IFN)

346

Chương 13. CHẾ PHẨM PROBIOTIC

347

Chương 14. CÔNG NGHỆ VI SINH VẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

367

Chương 15. SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC (BIOGAS)

381

TÀI LIỆU THAM KHẢO

397

Thứ 6, Ngày 18 tháng 1 năm 2019
04:34:13 AM